KNV EHBO Koegras

Huishoudelijk reglement KNV EHBO  afdeling Koegras.

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden en cursisten van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongevallen afdeling Koegras gevestigd te Julianadorp.

Dit huishoudelijk reglement is tot stand gekomen en door de leden goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering in het verenigingsjaar 1995.

Artikel 14, 15 en 38 zijn aangepast tijdens de algemene ledenvergadering op 7 november 2002.

Art.   Cursisten.

1.     Cursisten zijn zij welke zich hebben aangemeld bij de voornoemde vereniging en zodanig kenbaar hebben gemaakt de opleiding te wensen te volgen tot gediplomeerd E.H.B.O.-er. De aanmelding dient plaats te vinden bij één van de leden van het dagelijks bestuur van de afdeling Koegras.

2.     Cursisten zijn tijdens de duur van de cursus geen lid van de vereniging voornoemd.

3.     Cursisten mogen geen hulp verlenen tijdens evenementen zonder dat daar een ervaren gediplomeerd E.H.B.O.-er bij aanwezig is.

4.     Cursisten welke tijdens een cursusavond verhinderd zijn dienen dit van te voren te melden aan hun instructeur dan wel aan één der leden van het dagelijks bestuur.

4a.   Cursisten kunnen, wanneer zij daar behoefte toe voelen, deelnemen aan cursusavonden van de gevorderden groep.

5.     Cursisten welke de opleiding met goed gevolg voltooien worden in het bezit gesteld van het eenheidsdiploma en het daarbij behorende insigne en het reanimatiediploma.

6.     Cursisten dienen uiterlijk op de eerste lesavond van het cursusjaar het gehele cursusgeld te hebben voldaan.

7.     De penningmeester zal de cursisten één acceptgirokaart verstrekken welke de mogelijk­heid biedt tot het betalen van het cursusgeld. Contant (geen cheques) bij de penning­meester 15 minuten vóór aanvang van de eerste les kan ook.

8.     Cursisten die om welke reden dan ook de cursus niet wensen voort te zetten krijgen geen teruggave van het door hen betaalde cursusgeld.

9.     Cursisten welke bij betaling in gebreke blijven worden gemaand in de week na de eerste les. Bij uitblijven van betaling wordt men van de rest van de cursus uitgesloten. 

        Leden.

10.     Leden zijn zij die al dan niet in het bezit zijn van een geldig eenheidsdiploma en als zodanig ingeschreven staan in het ledenbestand van de afdeling Koegras.

11.     Leden dienen hun jaarlijkse contributiegelden uiterlijk vier weken vóór aanvang van de gevorderdencursus te hebben voldaan. Leden kunnen bij betaling gebruik maken van de acceptgirokaart, dan wel contant betalen aan de penningmees­ter. Het niet ontvangen van een acceptgirokaart ontslaat de leden niet van betalingsverplichting.

12.     Leden welke bij betaling van de contributiegelden in gebreke blijven worden gemaand. Bij tweede maning worden administratiekosten in rekening gebracht.

13.     Leden welke hun jaarlijkse contributie niet voldoen binnen anderhalve maand na het begin van de gevorderdenlessen worden geroyeerd als lid, zij blijven echter het door hen niet betaalde contributiebedrag en administratiekosten verschuldigd.

14.     Leden welke hun lidmaatschap van de afdeling wensen te beëindigen, dienen dit drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar kenbaar te maken aan de secretaris. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 1 september het opvolgend jaar. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

15.     Leden welke hun eenheidsdiploma wensen te behouden dienen dat aantal lessen te volgen welke het hoofdbestuur aangeeft per cursusseizoen.

          Verlenging diploma.

16.     Leden welke in het bezit zijn van het eenheidsdiploma dienen zelf de datum voor verlenging van het diploma te  controleren en zo nodig de secretaris verzoeken de verlenging van het diploma aan te vragen.

17.     Het verlengingsgeld is inbegrepen bij de contributie. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld door het Oranje Kruis te Den Haag. Indien het Oranje Kruis het verlengingsgeld verhoogt, zal de contributie met hetzelfde bedrag worden verhoogd.

          Onkosten.

18.     Ieder lid dat onkosten maakt voor de afdeling kan in aanmerking komen voor onkosten­vergoeding, echter alleen wanneer het betreffende lid een gespecificeerde nota kan overleggen. De penningmeester is bevoegd de aanvraag toe te kennen dan wel af te wijzen. Bij verschil van mening dient men zich te vervoegen bij de voorzitter.

          Ledenvergadering.

19.     Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering uitgeschreven. De leden ontvangen  14 dagen voor aanvang jaarvergadering de notulen en het financieel overzicht.

20.     Ieder lid kan zich tijdens de algemene ledenvergadering beschikbaar stellen voor een vacante functie in het dagelijks bestuur. Het verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur kan zowel van te voren als op de avond zelf kenbaar worden gemaakt aan het zittende bestuur. Het bestuur zal de kandidaten aan de leden bekend maken. Waarna stemming zal plaatsvinden.

          Het bestuur.

21.     Het bestuur van de afdeling bestaat uit een oneven aantal leden. De grootte van het bestuur is afhankelijk van het aantal leden van de afdeling. (Tijdens de goedkeuring van dit reglement bestond het bestuur uit vijf leden). 

22.     Het bestuur bestaat uit: voorzitter, penningmeester, secretaris, materiaalbeheerder en bestuursleden.

23.     De leden van het bestuur zijn iedere twee jaar verkiesbaar. Bestuursleden welke niet langer een functie binnen het bestuur wensen te vervullen maken dit voor de algemene ledenvergadering bekend.

24.     De voorzitter wordt door de leden in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozen kandidaten verdeeld.

25.     De voorzitter is verantwoordelijk voor een goede coördinatie van het dagelijks bestuur en leidt de vergaderingen. Ook zorgt hij/zij voor het uitschrijven van vergaderingen.

26.     De voorzitter draagt zorg voor contacten met andere verenigingen en instanties.

27.     De secretaris draagt zorg voor de notulen van de vergaderingen en houdt het ledenbestand bij. Tevens verzorgt de secretaris de in- en uitgaande post.

28.     De materiaalbeheerder verzorgt de bestellingen bij het hoofdbestuur te Maarn wanneer het bestuur daar opdracht toe heeft gegeven, in overleg met de secretaris en penning­meester.

29.     De penningmeester draagt zorg voor een goed financieel beleid van de afdeling. De penningmeester draagt zorg voor het innen van cursusgelden, contributiegelden en bijdragen van derden.

30.     De penningmeester moet ten alle tijden de boeken ter beschikking stellen aan de kascon­trolecommissie. Een verzoek hiertoe wordt vierentwintig uur tevoren gedaan.

31.     Voor het innen van gelden maakt de penningmeester gebruik van acceptgirokaarten. Bij contante betaling wordt een nota uitgeschreven. Alle inkomsten en uitgaven worden bijgehouden in een kasboek; tevens dient hij de nota’s en rekeningen te kunnen overleg­gen.

32.     De penningmeester maakt eens per jaar een financieel overzicht en een begroting voor het komende verenigingsjaar en biedt deze ter goedkeuring aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.

33.     De materiaalbeheerder draagt zorg voor het op peil houden van de door de vereniging aangeschafte artikelen. Hij/zij zal bij verlies en verbruik het totaal der aan te schaffen artikelen voorleggen aan het bestuur. Hij/zij reikt aan leden die voor de vereniging posten een geheel gevulde E.H.B.O.-tas uit en zorgt ervoor dat deze na gebruik weer wordt aangevuld.

34.     Bestuursleden zullen waar nodig de overige bestuursleden vervangen bij afwezigheid. Tevens zullen zij de taken verlichten van de eerder genoemde functies.

          Kascontrolecommissie (KCC).

35.     De kascontrolecommissie (KCC) bestaat uit drie leden. Twee leden zijn actief terwijl één lid als reserve dienst doet. De reserve zal bij afwezigheid van een KCC-lid deze vervangen.

36.     De KCC heeft het recht het gehele verenigingsjaar inzage in de boeken te vragen aan de penningmeester. De inzage dient echter vierentwintig uur van tevoren te worden gemeld bij de penningmeester.

37.     De KCC moet bij eventuele gebreken in de boekhouding onverwijld de voorzitter in kennis stellen, waarna de KCC en de voorzitter de boeken nogmaals controleren.

38.    De leden van de kascontrolecommissie  worden door de leden voor twee jaar gekozen, m.u.v. het reservelid.

39.     Het bestuur is niet verplicht de KCC uit te nodigen, de KCC is zelf verantwoordelijk voor een controle der boeken.

          Bestellingen.

40.     Leden welke goederen wensen te bestellen via het inkoopbureau van het hoofdbestuur te Maarn dienen de kosten van hun bestelling eerst aan de penningmeester te voldoen, waarna deze de secretaris opdracht zal geven de bestelling te plaatsen.

41.     Alle bestellingen welke door de vereniging worden geplaatst dienen vooral aan de penningmeester te worden gemeld, waarna deze toestemming kan geven de bestelling te plaatsen (e.e.a. i.v.m. de inhoud van de kas).

42.     Zij welke geen lid zijn van de vereniging dienen buiten de kosten van de bestelling ook vervoers- en administratiekosten te betalen.

          Opleidingen.

43.     Leden die de opleiding tot lotusslachtoffer of kaderinstructeur wensen te volgen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor deze opleidingen.

44.     Leden welke de opleiding voltooien zijn verplicht geheel gratis mee te werken aan het opleiding van cursisten dan wel het spelen van slachtoffer op oefenavonden.

45.     Deze leden kunnen de kosten van door hen aangeschaft materiaal terugontvangen, echter alleen wanneer de penningmeester vooraf op de hoogte is gesteld en zijn toestemming daaraan heeft gegeven. De penningmeester kan dan op een bestuursvergadering het bestuur inlichten over de eventuele financiële gevolgen.

          Posten.

46.     De leden van de afdeling zijn niet verplicht te posten.

47    Leden welke tijdens evenementen en/of op de strandpost dienst doen kunnen bij de materiaalbeheerder het benodigde krijgen. Na afgifte door de materiaalbeheerder zijn de leden verantwoordelijk voor de verstrekte materialen.

48.     Bij behandeling van een slachtoffer dienen zij, indien mogelijk, gegevens betreffende naam, adres en woonplaats van het slachtoffer te vermelden op een slachtofferkaart.

49.     Leden die zelf een E.H.B.O.-koffer bezitten kunnen wanneer zij voor de vereniging posten de door hen verbruikte materialen laten aanvullen bij de materiaalbeheerder.

          Donateurs.

50.      Donateurs zijn zij welke de afdeling regelmatig financieel steunen.

51.      Donateurs hebben het recht avonden bij te wonen, op de algemene ledenvergadering zijn zij van harte welkom. Donateurs hebben geen stemrecht.